Auditul energetic

Auditul energetic

Cadrul Legal
Fiecare lucrare de audit energetic va fi întocmită în conformitate cu legislaţia română în vigoare în acest domeniu şi anume Legea 121/2014, precum și alte documente legislative conexe.
Structură
Fiecare lucrare de Audit energetic va avea următoarea structură:
 • 1. Descrierea şi scopul auditului
 • 2. Descrierea şi istoricul auditului
 • 3. Descrierea situaţiei existente
 • 4. Analiza consumurilor energetice anuale
 • 5. Plan de măsuri de eficienţă energetică propuse spre implementare
Utilizare
Rezultatele auditurilor energetice vor fi utilizate pentru:
 • fundamentarea măsurilor de economisire a resurselor energetice, de modernizare a instalaţiilor şi de creştere a eficienţei economice
 • stabilirea cantităţilor absolute şi specifice de energie rezultate din conturul energetic analizat
 • stabilirea cantităţilor de masă şi de energie care părăsesc procesul examinat la un nivel energetic suficient pentru a fi reutilizate
 • stabilirea pierderilor de energie aferente procesului, ca loc şi valoare
 • estimarea nivelului tehnic şi energetic al conturului examinat
 • demararea formalităţilor privind atragerea de fonduri specializate pentru finanţarea investiţiilor în domeniul energetic
 • obţinerea acreditării conform standardului de calitate ISO 50001
Etape
Pașii unui audit energetic sunt:
 • Identificarea fluxurilor tehnologice din subunităţile consumatoare aparţinând clientului
 • Descrierea principalilor consumatori de energie, a modului de alimentare cu energie, stabilirea procedurilor tehnologice de funcţionare a echipamentelor
 • Identificarea fluxurilor energetice, în conformitate cu fluxurile tehnologice, estimarea cantităţilor anuale de energie consumate. Descrierea tipurilor de energii utilizate,caracteristici, debite și puteri.
 • Analiza modului de contorizare a fluxurilor energetice existente, aspecte legate de acurateţea măsurătorilor existente.
 • Calculul eficienţei energetice globale, estimarea valorilor indicatorilor energetici, compararea lor cu valori determinate pentru instalaţii similare sau apropiate din punct de vedere tehnologic.
 • Identificarea contururilor de consum de energie în care se poate interveni pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice.
 • Stabilirea măsurilor de creştere a eficienţei energetice ce se pot implementa, conform situaţiei analizate. Estimarea potenţialului de creştere a eficienţei energetice şi calculul economiilor de energie şi carburanţi ce pot fi obţinute prin aplicarea măsurilor.
 • Ierarhizarea soluţiilor propuse pe baza maximului de eficienţă energetică ce se poate obţine, raportată la costurile asociate.
 • Concluzii şi recomandări.
Desfășurare
 • Lucrarea de audit energetic va urmări consumurile de energie electrică, gaz natural și carburant înregistrate pe fiecare contur energetic
 • Se va face un inventar al echipamentelor care transformă şi care utilizează energia, iar auditorii vor corela toate informaţiile obţinute de la Beneficiar până când se va reuşi omogenizarea lor şi asocierea cu ”producţia” anuală a Beneficiarului, urmând să se traseze indicatorii de eficienţă energetică pe subunităţile consumatoare analizate.
 • Se vor solicita Beneficiarilor date relevante pe ultimii trei ani, surprinzându-se în acest fel corelările cu producţiile de bunuri şi servicii şi cu evoluţia factorilor meteorologici, fără a se baza pe măsurători instantanee pe conturul analizat. Datele necesare auditului se vor furniza de către Beneficiar pe baza chestionarelor pregătite de auditor, conform cu specificul modului de utilizare a energiei şi carburanţilor în fiecare subunitate consumatoare. Fiecare lucrare de audit va avea ca rezultat o evaluare a modului în care se utilizează energia pentru realizarea serviciilor şi bunurilor din sectorul în care acţionează Beneficiarul lucrării.
 • Se vor oferi informaţii privind:
 • 1. Evoluţia consumurilor de energie în timp, evidenţiindu-se corelările cu variaţiile cifrei de afaceri şi cu temperatura exterioară de-a lungul unui an calendaristic,
 • 2. Evoluţia ponderii purtătorilor de energie în consumul total de energie, pentru a evidenţia consumatorii energetici preponderenți,
 • 3. Evoluţia ponderii diverselor categorii de utilizatori pe un anumit flux energetic identificându-se utilizările care pot face obiectul unor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice,
 • Auditorii vor prezenta în lucrare şi calcule privind determinarea eficienţei cu care se transformă energia şi vor prezenta diagramele Sankey corespunzătoare.
Cadrul legal
Conform legii 121/2014 în vigoare, ART. 9, obligațiile operatorilor economici:
 • 1. Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligația:
 • a. să efectueze o dată la 4 ani un audit energetic pe întregul contur de consum energetic; auditul este elaborat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii și stă la baza stabilirii și aplicării măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice;
 • b. să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice care includ măsuri pe termen scurt, mediu și lung;
 • c. să numească un manager energetic, atestat,
 • d. să depună pana la data de 30 aprilie Declarația și Chestionarul privind consumul energetic pentru anul anterior,
 • 2. Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent petrol pe an, cu excepția IMM-urilor, sunt obligați să întocmească la fiecare 4 ani un audit energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii și care stă la baza stabilirii și aplicării măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice.
 • 3. Operatorii economici prevăzuți la alin. (5) completează și transmit Departamentului pentru eficiență energetică, până la 30 aprilie a fiecărui an, declarația de consum total anual de energie.
 • 4. Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) și (2) care nu au realizat audituri energetice până la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligați să le realizeze până la 5 decembrie 2015.
Parteneriat
Conlucrarea între prestator și beneficiar
 • Fiecare Beneficiar va fi solicitat pentru culegerea unor date, precum şi pentru a pune la dispoziţie toate datele tehnice şi documentaţiile de care dispune, necesare realizării lucrării de audit. De asemenea, fie care Beneficiar va fi solicitat să numească un responsabil pentru colaborarea cu Prestatorul.
 • Durata totală a serviciilor tehnice este de 30 de zile, pe baza contractului de consultanţă semnat de ambele părți şi primirea datelor de intrare de la Beneficiar. Beneficiarul se va ocupa să sprijine Prestatorul în colectarea datelor necesare pentru realizarea lucrării ce fac obiectul prezentei oferte.
 • Lucrarea de audit energetic va fi predată beneficiarului atât în variantă scrisă (două exemplare semnate și ștampilate în original), cât și în variantă electronică (pe email).